Prirodna zaštita grla. Za tegobe s grlom i glasom tu je isla®.

Prirodna zaštita grla.
Za tegobe s grlom i glasom tu je isla®.

Pravila o zaštiti osobnih podataka

Odredbe i uvjeti upotrebe internet-stranice

Važno

Stranicom www.salveopharma.hr (dalje u tekstu: „Stranica“) upravlja društvo SALVEO d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080610563 (dalje u tekstu: „SALVEO“).

Prije svakog korištenja Stranice korisnici su dužni pročitati odredbe i uvjete navedene u nastavku ovih Pravila (dalje u tekstu: „Pravila“).

Korištenjem Stranice korisnici pristaju na Pravila u skladu s kojima društvo SALVEO istoj pruža pristup.

SALVEO je ovlašten putem Stranice provesti određene natječaje i/ili promocije. Ukoliko će za takve natječaje i/ili promocije vrijediti posebni uvjeti, isti će biti odgovarajuće navedeni.

Upotreba stranice

SALVEO ulaže najbolje napore da sadržaj Stranice održava ažurnim i da korisnicima ponudi točne informacije. Međutim SALVEO ne jamči točnost, preciznost i iscrpnost podataka prikazanih na Stranici.

SALVEO se odriče svake odgovornosti za netočnosti ili propuste u podacima sadržanima na Stranici, kao i za bilo kakvu štetu nastalu uslijed neosnovanog upada treće strane na Stranicu čiji je rezultat promjena spomenutih podataka.

Sve pogreške ili propuste potrebno je prijaviti na adresu: SALVEO d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17.

SALVEO zadržava pravo promjene aktualnih Pravila za upotrebu Stranice u svakom trenutku kako bi se iste uskladile s novim propisima ili zakonima, ili kako bi se poboljšala usluga korisniku. Sve izmjene povezane sa upotrebom Stranice bit će unesene u ova Pravila te se podrazumijeva da ih je svaki korisnik koji nakon ažuriranja pristupi Stranici automatski prihvatio.

Pravila su utvrđena u skladu sa zakonodavstvom Republike Hrvatske, uključujući ali ne ograničavajući se na Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 i 79/07), te Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06 i 41/08). Za sporove proizašle iz uporabe Stranice nadležni su hrvatski sudovi.

SALVEO se trudi održavati pristup Stranici, no nije ni u kakvoj obvezi to uspješno činiti. SALVEO napominje da pristup Stranici može biti prekinut uslijed održavanja, ažuriranja ili bilo kojeg drugog tehničkog razloga. Društvo SALVEO nije ni u kom slučaju odgovorno za ove prekide niti posljedice koje korisnik može zbog njih pretrpjeti.

Važenje pravila o zaštiti osobnih podataka

SALVEO ovim putem obavještava korisnike kako će radi usklađenja s tehnološkim napretkom, pravnim zahtjevima i dobrim poslovnim običajima redovito ažurirati Pravila. O svim izmjenama SALVEO će redovno izvještavati korisnike adekvatnim isticanjem novog datuma početka važenja Pravila. Nadalje, sve izmjene i dopune Pravila bit će odmah objavljene i dostupne korisnicima a kontinuirano korištenje Stranice smatrat će se davanjem suglasnosti korisnika s promijenjenim Pravilima.

Ova Pravila se primjenjuju isključivo na osobne podatke prikupljene putem Stranice društva SALVEO na kojima je uspostavljena izravna veza (link) na ova Pravila.

Kome su ova Pravila namijenjena

Ova Pravila namijenjena su isključivo punoljetnim korisnicima, fizičkim osobama s prebivalištem/boravištem u Republici Hrvatskoj.

Zaštita maloljetnih osoba

SALVEO ne prikuplja osobne podatke o maloljetnicima (definirani kao osobe mlađe od 18 godina) bez prethodnog, provjerljivog pristanka njezina/njegova zakonskog zastupnika. Odnosni zakonski zastupnik ima pravo, na vlastiti zahtjev, pregledati podatke koje je dao maloljetnik i/ili zahtijevati brisanje takvih podataka.

Svrha Pravila

Svrha Pravila je informirati korisnike o načinu na koji društvo SALVEO koristi osobne podatke prikupljene putem ove Stranice. Zato SALVEO upućuje korisnike da pri korištenju internet stranica bilo kojih trećih osoba, uključujući ali ne ograničavajući se na internet stranice pod kontrolom povezanih društava u smislu Zakona o trgovačkim društvima i bez obzira je li veza (link) s tim internet stranicama omogućena s ove Stranice ili ne, potraže i pročitaju tamo sadržane obavijesti i pravila o zaštiti osobnih podataka. SALVEO ne odgovara za pravila o zaštiti osobnih podataka sadržanih na tim internet stranicama, kao ni za sadržaj tih internet stranica.

Pristupanjem i korištenjem ove Stranice, korisnici potvrđuju da su upoznati s time da se na njeno korištenje primjenjuju ova Pravila, da su ova Pravila pročitali, razumjeli i da su suglasni da se njihovi osobni podaci obrađuju u skladu s uvjetima iz ovih Pravila.

Osobni podaci

Što je sadržaj pojma „Osobni podatak“ korišten u ovim Pravilima

„Osobni podatak“ je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ”Ispitanik”), pri čemu se osobom koja se može identificirati smatra osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.

Što je obrada osobnih podataka

Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih na osobnim podacima, bilo automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Dobrovoljnost davanja osobnih podataka Ispitanika

Davanje osobnih podataka Ispitanika je isključivo dobrovoljno. Popunjavanjem određenog formulara Ispitanik daje svoju izričitu privolu društva SALVEO na prikupljanje i obradu osobnih podataka u skladu sa ovim Pravilima.

Što se smatra zbirkom osobnih podataka

Za potrebe ovih Pravila zbirkom osobnih podataka smatra se svaki skup osobnih podataka društva SALVEO dostupan prema posebnim kriterijima bez obzira na to da li je sadržan u njegovim računalnim bazama osobnih podataka ili se vodi primjenom drugih tehničkih pomagala ili ručno, a koji je skup osobnih podataka prikupljen u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Voditelj zbirke osobnih podataka je društvo SALVEO d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Zavrtnica 17, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080610563, OIB: 42195273627.

Tko prikuplja i koristi osobne podatke

Sve osobne podatke koje ste dali ili su prikupljeni putem ove Stranice, obrađuje SALVEO. Nadalje, SALVEO može osobne podatke prikupljene putem ove Stranice razmjenjivati i sa sljedećim korisnicima:

 • trećim osobama – nezavisnim dobavljačima koje SALVEO angažira radi obavljanja usluga u ime i za račun društva SALVEO;
 • trećim osobama (kupcima) u slučaju prodaje ili prijenosa poslovanja, u cijelosti ili djelomičnog, u Republici Hrvatskoj;
 • državnim tijelima Republike Hrvatske i međunarodnim, kada se takvo korištenje osobnih podataka nalaže temeljem primjenjivih zakona, međunarodnih ugovora, sudskih ili upravnih odluka.

U svim naprijed navedenim slučajevima SALVEO će zadržati kontrolu i odgovornost nad korištenjem osobnih podataka, a ostale korisnike obvezati će na čuvanje tajnosti osobnih podataka i pridržavanje ovih Pravila.

SALVEO će prikupljati osobne podatke Ispitanika samo u svrhu s kojom je Ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom te će ih obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

SALVEO će čuvati osobne podatke u obliku koji dopušta identifikaciju Ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Koja je svrha obrade osobnih podataka prikupljenih putem Stranice?

Osobne podatke koji budu prikupljeni putem ove Stranice SALVEO može koristiti u sljedeće svrhe, već prema slučaju:

 • u svrhu oglašavanja i informiranja o proizvodima i uslugama društva SALVEO;
 • u svrhu izravnog komuniciranja s Ispitanikom radi odgovaranja na zahtjeve/prijave i upite Ispitanika zaprimljene putem elektronske pošte i drugih oblika komunikacije koji su dostupni Ispitanicima u trenutku sastavljanja ovih Pravila i koji će naknadno biti dostupni, zatim u svrhu obavještavanja Ispitanika o mogućnosti primanja obavijesti o proizvodima i aktivnostima društva SALVEO, pozivanju radi sudjelovanja u anketama o proizvodima i slično;
 • u svrhu pružanja efikasne korisničke podrške;
 • u svrhu statističke obrade na način koji ne omogućuje identifikaciju pojedinačnog Ispitanika radi dobivanja objedinjenih statističkih podataka, uključujući ali ne ograničavajući se na broj posjetitelja stranice društva SALVEO, sve u svrhu poboljšavanja usluga koje SALVEO pruža Ispitanicima.

Nakon davanja osobnih podatka ispunjavanjem obrazaca ili polja sa traženim podacima koji su uspostavljeni na ovoj Stranici, društvo SALVEO može koristiti određene tehnologije koje omogućuju Stranici da „zapamti“ obrasce ponašanja Ispitanika (primjerice, koje dijelove Stranice najčešće posjećuje i slično).

Na koji način SALVEO prikuplja osobne podatke on-line

SALVEO prikuplja osobne podatke na dva načina:

 • aktivno prikupljanje – samo ako Ispitanik odluči dobrovoljno dati osobne podatke unosom osobnih podataka u obrasce i druge formate sa poljima o traženim osobnim podacima postavljenim na ovoj Stranici (uključujući ali ne ograničavajući se na registracijske obrasce za primanje raznih obavijesti, za uključivanje u ankete, podaci za uspostavu kontakta sa SALVEO servisima korisničke podrške i slično);
 • pasivno prikupljanje – automatskim prikupljanjem određenih vrsta informacija od strane društva SALVEO ili trećih osoba koji se generiraju uvijek prilikom posjeta ove Stranice i razmjene e-mailova. Automatska tehnologija i usluge koje se pri tome mogu koristiti su, primjerice, poslužiteljski zapisnici/IP adrese, kolačići (cookies), Web Beacon i alati sadržaja (content tools).

Poslužiteljski zapisnik/IP adresa je broj koji se dodjeljuje računalu Ispitanika uvijek kada pristupa na Internet. Identifikacija osobnih računala na Internet se vrši pomoću IP adresa koje omogućavaju računalima i poslužiteljima (server) da se međusobno prepoznaju i uspostave komunikaciju. SALVEO prikuplja IP adrese radi upravljanja sustavom te prosljeđivanja objedinjenih informacija poslovnim partnerima i/ili kupcima isključivo u svrhu statističke analize i praćenja funkcija Stranice.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se automatski postavlja na tvrdi disk Ispitanikovog računala uvijek kada Ispitanik pristupa određenoj Stranici. Kolačići na jedinstven način prepoznaju posjetitelja na Stranici. Kolačići omogućuju da se na poslužitelju (server) pohranjuju podaci koji omogućuju praćenje pregledavanja Stranice u svrhu njezinog poboljšavanja i praćenja funkcija Stranice. Većina Internet preglednika (Web browser) je podešena za primanje kolačića, uz napomenu kako Ispitanici mogu postaviti preglednik i tako da odbije sve kolačiće ili da ih obavijesti kada je kolačić poslan. Ipak, skrećemo pozornost Ispitanika na mogućnost da određeni dijelovi Stranice neće moći pravilno funkcionirati ako se blokira primitak kolačića.

Web beacon: Na Stranici ili e-mailovima SALVEO može koristiti Internet tehnologiju pod nazivom Web beacon (također poznati pod nazivom „akcijski tagovi“ (action tag) ili „čista GIF tehnologija („clear GIF techology“). Web beacon je alat koji se koristi u analizi učinkovitosti Stranice, primjerice, mjerenjem broja posjetitelja Stranice ili broja posjetitelja koji su posjetili određene ključne postavke na Stranici.

Web beacon, kolačići i ostale tehnologije za praćenje i analizu obrazaca ponašanja Ispitanika ne generiraju automatski podatke pomoću kojih se može odrediti identitet Ispitanika. Samo ako Ispitanik dobrovoljno da osobne podatke pomoću kojih se može identificirati – primjerice, registriranjem ili slanjem e-mailova – navedene tehnologije automatskog praćenja mogu biti korištene i za dobivanje daljih informacija o korištenju Stranice i / ili interaktivnih e-mailova radi pružanja boljih usluga Ispitanicima Stranice.

Koliko dugo se osobni podaci prikupljeni putem Stranice mogu koristiti/čuvati

SALVEO će prikupljati osobne podatke Ispitanika samo u svrhu s kojom je Ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom te će ih obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni, odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja.

SALVEO će čuvati osobne podatke u obliku koji dopušta identifikaciju Ispitanika ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Što je s iznošenjem osobnih podataka iz Republike Hrvatske u druge države

SALVEO je ovlašten osobne podatke prikupljene putem Stranice dati na korištenje korisnicima isključivo na temelju pisanog zahtjeva, ako je to potrebno radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđene djelatnosti.

SALVEO je ovlašten prikupljene osobne podatke iznositi izvan Republike Hrvatske samo ako država ili međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka, odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite.

Osobne podatke prikupljene putem ove Stranice SALVEO može:

 • razmjenjivati s korisnicima koji imaju sjedišta/prebivališta u drugim državama, i
 • prenositi, pohranjivati i obrađivati na poslužiteljima i računalima koji su smješteni na teritoriju drugih država i onda kada odnosne države nemaju odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka. U svim takvim slučajevima, SALVEO će nastojati pružiti dovoljna jamstva glede zaštite privatnosti i temeljnih prava i sloboda Ispitanika čiji se osobni podaci iznose, što podrazumijeva primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera kako bi se osiguralo da korisnici/izvršitelji obrade podataka u takvim državama osiguraju razinu zaštite osobnih podataka adekvatnu razini zaštite u Republici Hrvatskoj.

Kako SALVEO štiti osobne podatke Ispitanika

Radi osiguranja zaštite prikupljenih osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, nedozvoljene upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja, SALVEO koristi standardne tehnološke i sigurnosne zaštitne mjere, pravila i postupke.

Svaki je Ispitanik isključivo osobno odgovoran za primjenu sredstava i mjera zaštite vlastitog računala od štetnih računalnih programa, uključujući ali ne ograničavajući se na viruse, crve, trojance.

Na sva ostala prava i obveza glede zaštite osobnih podataka, a koja nisu regulirana ovim Pravilima, odgovarajuće se primjenjuju Zakon o zaštiti osobnih podataka i drugi propisi doneseni temeljem navedenog Zakona.

Radi osiguranja zaštite osobnih podataka prikupljenih putem ove Stranice SALVEO koristi industrijske standardne tehnološke i sigurnosne zaštitne mjere, pravila i postupke kako bi zaštitio osobne podatke od neovlaštenog pristupa, nedozvoljene upotrebe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Pored toga, radi osiguranja tajnosti osobnih podataka, praksa je društva SALVEO da sve korisnike – osobito nezavisne dobavljače usluga posebno obvezuje na dužnost čuvanja tajnosti podataka i dozvoljava korištenje tih podataka samo u mjeri u kojoj je to potrebno radi pružanja usluga društvu SALVEO.

Ipak, i unatoč činjenici što SALVEO koristi mjere zaštite Stranice putem koje se prikupljaju osobni podaci, SALVEO ne jamči za potpunu tajnost osobnih podataka koji se prenose putem Interneta. Stoga SALVEO poziva Ispitanike, prije nego daju osobne podatke putem ove Stranice, da samostalno i na vlastitu odgovornost procijene sve prednosti i rizike takve razmjene informacija.

Koja su prava Ispitanika Stranice?

Društvo SALVEO je dužno najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, svakom Ispitaniku na njegov zahtjev dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne, dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka, omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje, dostaviti izvatke, potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose, a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja, obrade i korištenja tih podataka, dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega, dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi.

Društvo SALVEO je dužno na zahtjev Ispitanika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Ispitanik je ovlašten u svakom trenutku tražiti od SALVEA brisanje osobnih podataka dostavljanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail adresu salveo@salveopharma.hr ne navodeći razloge zbog kojih traži da se takvi podaci brišu, po kojem zahtjevu je društvo SALVEO dužno postupiti bez ikakve odgode.

Neovisno o zahtjevu Ispitanika, u slučaju kada utvrdi da su osobni podaci nepotpuni, netočni ili neažurni, SALVEO će ih samo dopuniti ili izmijeniti.

Pravo izbora

Svaki Ispitanik ima pravo izbora načina korištenja ove Stranice. Ispitanik može posjetiti Stranicu bez davanja bilo kakvih osobnih podataka i to tako da ne ispunjava nikakve obrasce i druge formate s poljima sa osobnim podacima i da ne koristi dostupne individualizirane uslužne servise.

Pravo opoziva suglasnosti.

U svakom slučaju kada je korištenje Stranice i pojedinačnog izbornika vezano uz davanje posebne suglasnosti (na primjer prije prijave za dostavu elektronskih novina (newsletter), registracije, slanja poruke i slično) Ispitanik može u svako doba opozvati suglasnost i odjaviti se sa liste primatelja poruka društva SALVEO dostavljanjem odgovarajuće obavijesti na e-mail adresu salveo@salveopharma.hr. U slučaju opoziva suglasnosti/odjave s liste Ispitanika/primatelja komunikacije, SALVEO će nastojati odmah postupiti u skladu sa odnosnim zahtjevom Ispitanika, time da od Ispitanika može tražiti i dodatne informacije prije obrade zahtjeva.

Pravo pristupa informacijama o osobnim podacima, uključujući i pravo ažuriranja osobnih podataka.

Sva pitanja u vezi s obradom osobnih podataka prikupljenih putem ove Stranice kao i eventualne pritužbe, zahtjeve za brisanje, ažuriranje i ispravak osobnih podataka molimo uputiti pisanim putem (poštom, e-mailom – u tom slučaju, molimo, navesti e-mail adresu koja je korištena prilikom registracije) na sljedeću adresu:

SALVEO d.o.o. za usluge
Zavrtnica 17, 10 000 Zagreb
e-mail: office-cro@salveo-pharma.com